AOA – Bing Bing (Naver)

Hey I know what you want Look look at me now AOA come on 올 듯 말 듯 Like a little boy 망설이지 마 갈 듯 말 듯 멈칫하게 돼 그런 널 보면 좀 솔직해져 봐 감추지 마 Boy you show me 그만 내게 다가와 my baby 알지 못하니 body sign 촉촉한 내 입술 내 […]

See More